دکتر اسدی شهردار شیراز

خوشا شیراز

گفتگو با آقای دکتر اسدی شهردار شیراز در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۳ تیر ۱۴۰۲