خاخام یهودی در حرم امام رضا

مستند

مستندی از یهودیان مخالف صهیونیسم

مستند های تولیدی مرکز فارس
۳۰ مهر ۱۴۰۲