رتبه هشتم جهان

خوشا شیراز

گفتگو با دکتر احمد عریان در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۳ بهمن ۱۴۰۲