آشنایی با یکی از مشاغل سخت

صبحگاهی

 آشنایی با یکی از مشاغل سخت
 معرفی کارآفرینی در حوزه تولید بتن در برنامه  صبح پارسی

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۲۳ بهمن ۱۴۰۲