همدلی

کاشانه مهر

بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر و گفتگو با خانم دکتر حسنی پیرامون همدلی

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۳ آذر ۱۳۹۶