نوجوانان 22 بهمن 57

نوستالژی انقلاب

مستند کودکانی که زمانی در شیراز سرود 22 بهمن را اجرا کردند و اکنون خاطرات خود را از آن دوران در قالب مستند بیان میکنند

نوستالژی و خاطرات انقلاب اسلامی ایاران
۱۴ بهمن ۱۳۹۶