مشکلات روده بزرگ

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر شاهوران کارکرد روده بزرگ در برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۹ اسفند ۱۳۹۶