التهاب روده بزرگ

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر شاهوران متخصص داخلی در رابطه با التهاب روده بزرگ در بخش کارشناسی برنامه کاشاشنه مهر 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۱ مهر ۱۳۹۷