بیماری های گوارشی

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر شاهوران متخصص داخلی در رابطه با بیماری های گوارشی

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۶ بهمن ۱۳۹۷