رنگ آمیزی پنجره های سنتی-2

کاشانه مهر

آموزش هنر ویترای برای رنگ آمیزی پنجره های سنتی توسط خانم شفاف در بخش هنری برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸