تاثیر روانی پاندمی کرونا بر افراد جامعه 

عبور از کرونا

دکتر مانی روان شناس و دکترای علوم اعصاب شناختی  در برنامه عبور از کرونا

مبارزه با شیوع بیماری کرونا
۸ اردیبهشت ۱۳۹۹