شهر راز 3 اردیبهشت

شهر راز

گفتگو با آقای معصومی ریس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری شیراز در رابطه با پیاده راه های شیراز

زمان پخش: یکشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه ساعت 21
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶