میز کرونا

عبور از کرونا

پاسخگویی به شهروندان شیرازی در اورژانس فارس

مبارزه با شیوع بیماری کرونا
۲۵ شهریور ۱۳۹۹