بخش هنری
سوخته نگاری

سوخته نگاری

09:02

برجسته سازی روی چوب

برجسته سازی روی چوب

06:43

شبدر و گل كالانكوئه

شبدر و گل كالانكوئه

13:05

ویترای ظروف -قسمت 2

ویترای ظروف -قسمت 2

13:35

دامن کلوش

دامن کلوش

08:57

زیورآلات فیمو

زیورآلات فیمو

08:16

گیفت

گیفت

08:23

گل بهاری

گل بهاری

11:10

ویترای ظروف

ویترای ظروف

12:44

دامن فون

دامن فون

07:24

تبدیل سینی کهنه به نو

تبدیل سینی کهنه به نو

11:45

هفت سین ویترای -قسمت سوم

هفت سین ویترای -قسمت سوم

12:15

دوخت پرده ساده

دوخت پرده ساده

10:14

گل کنار سینی

گل کنار سینی

13:44

سبزه سفره هفت سین

سبزه سفره هفت سین

16:07

هفت سین پلی استر

هفت سین پلی استر

12:41

بافت سبد

بافت سبد

10:08

سبزه روی خاک ژله ای

سبزه روی خاک ژله ای

14:56

هفت سین ویترای -قسمت دوم

هفت سین ویترای -قسمت دوم

11:30

شن ریزی تنگ

شن ریزی تنگ

09:30

معرق با ساقه گندم

معرق با ساقه گندم

12:57

بافت پر طاووسی

بافت پر طاووسی

07:23

گیاهان آبزی

گیاهان آبزی

12:36

هفت سین ویترای -قسمت دوم

هفت سین ویترای -قسمت دوم

12:32

سبزه شبدر

سبزه شبدر

10:12

هفت سین گل و پرنده

هفت سین گل و پرنده

14:00

بافت اشارپ

بافت اشارپ

14:38

گل سنبل

گل سنبل

06:44

هفت سین ویترای -قسمت اول

هفت سین ویترای -قسمت اول

13:19

دوخت دامن-قسمت دوم

دوخت دامن-قسمت دوم

08:21