گمپ گلا - 21 آبان

گمپ گلا

این برنامه روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 به مدت 35 دقیقه  از سیمای مرکز فارس پخش می شود. این برنامه برای کودکان و نوجوانان تدارک دیده شده و هرهفته به یکی از موضوعات مهم  رفتاری و اخلاقی می پردازد، موضوعاتی که به صورت غیر مستقیم آموزه های تربیتی را به مخاطب منتقل می کند و خود کودکان نیز در هدایت و پیش برد برنامه نقش اساسی دارد.

برنامه کودک سیمای مرکز فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 16
۲۲ آبان ۱۳۹۹