اختیارات شورای عشایر

حرف نو

جعفر طاهری فعال سیاسی و اجتماعی در برنامه حرف نو

ویژه برنامه انتخابات 1400
۱۲ خرداد ۱۴۰۰