سرود مسافر

این چند دقیقه مال شماست

کاری از گروه سرود فرزندان ایران 

ارتباط با مخاطبین شبکه فارس از طریق فضای مجازی
۶ شهریور ۱۴۰۰