داراب 

کاشانه مهر

 ترانه زیبای داراب در برنامه کاشانه مهر 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۵ شهریور ۱۴۰۰