شهید افغانستانی با دو آرزو

دفاع مقدس

گفتگو با جناب آقای بردبار در رابطه با زحمات گروه امداد پزشکی در جنگ و شهید امدادگر افغانستانی 

تولیدات دفاع مقدس
۴ خرداد ۱۴۰۱