زکات،جلوه رحمت و برکت

مستند

این قسمت از برنامه به مسئله زکات در شهرستان پاسارگاد می پردازد

مستند های تولیدی مرکز فارس
۸ شهریور ۱۳۹۶