جمع آوری خودروهای فرسوده

بازتاب

 جمع آوری خودروهای فرسوده از سطح شهر شیراز
 کریمی، رئیس پلیس راهور شیراز در برنامه
 

چهارشنبه ها ساعت 21:15
۱۰ بهمن ۱۴۰۱