گفتگوی آقای دلشاد جانباز و ایثارگر

شمعدونی

گفتگوی جناب دلشاد ایثارگر و جانبازی که قصه ای بسیار دوست داشتنی دارند

برنامه شمعدونی
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷