طنز اصغر آقو با موضوع زمین خواری

شمعدونی

طنز اصغراقو با موضوع زمین خواری در برنامه شمعدونی

برنامه شمعدونی
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷