جرائم رایانه ای

مشاور شما

گفتگو با جناب آقای دکتر میرفردی رئس شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان و استاد دانشگاه در رابطه با جرائم رایانه ای در برنامه مشاور شما

از شنبه تا سه شنبه ساعت 18
۱۵ مهر ۱۳۹۷