دمنوش

خوشا شیراز

مجتبی درودی پژوهشگر تاریخ و فرهنگ و زبان های باستان درباره شیراز و شیرازه میگه

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۴ فروردین ۱۳۹۸