نظارت بر قیمت گذاری و توزیع گاز مایع

برنامه های تلویزیونی

بررسی نظارت بر قیمت گذاری و توزیع گاز مایع با حضور بنی کریمی مدیر شرکت ملی پخش فرآورد ه‌های نفتی منطقه فارس و صداقت معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس 

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۲۴ آذر ۱۳۹۸