دوران بزن در رو تمام شده

انتقام سخت

امام خامنه‌ای بارها پاسخ تهدیدات توخالی آمریکا را داده‌اند و جمله معروفی در همین خصوص با عنوان «دوران بزن و در رو تمام شده است» را عنوان کرد‌ه‌اند
انتقام سخت

انتقام سخت از آمریکا
۱۸ دی ۱۳۹۸