سردار در دل شیرازی ها

سردار سلیمانی

تجلیل مردم شیراز از سردار دلها 

سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد
۱۹ دی ۱۳۹۸