چهلم در چهل و یکم

سردار سلیمانی

فتو کلیپ چهلم در چهل و یکم
چهلم شهید سلیمانی و یوم الله 22 بهمن 

سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد
۲۱ بهمن ۱۳۹۸