44 پرونده قصاص ختم به مصالحه

دست آوردها

تلاش دادگاه های رفع اختلاف و دستگاه قضایی استان فارس در جهت ایجاد مصالحه 
گفتگو با حجت السلام موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس

دست آوردهای انقلاب اسلامی ایران
۲۳ فروردین ۱۳۹۹