مستند شهید اسکندری

مستند

ساخت مستند شهید اسکندری به همت صدا و سیمایمرکز فارس 

مستند های تولیدی مرکز فارس
۱۱ خرداد ۱۳۹۹