شعر حماسی درباره زرقان

فارسی شو

شعر حماسی درباره زرقان از زبان صدرالمتکلم شاعر زرقانی در برنامه فارسی شو

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۲۵ خرداد ۱۳۹۹