دغدغه های یک نویسنده در روز قلم

برنامه های تلویزیونی

اکبر صحرایی نویسنده برجسته دفاع مقدس در برنامه حکایت فتح

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۱۹ تیر ۱۳۹۹