علت ناکارآمدی برخی از منتخبین

حرف نو

علیرضا جهانی فعال سیاسی و مذهبی عشایر در برنامه حرف نو

ویژه برنامه انتخابات 1400
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰