محاسبه دهکِ حقوق بگیران در پرداخت یارانه ها

بازتاب

آقای ربانی زاده سخنگوی طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها مهمان برنامه بازتاب

چهارشنبه ها ساعت 21:15
۹ خرداد ۱۴۰۱