چَکُ و رَک

خودمونی

دایر المعارف واژگان شیرازی در بخش خواهران دوقلو برنامه خودمونی

طنز "خودمونی" جمعه ها
۱۵ فروردین ۱۴۰۲