ناعادلانه بودن قوانین مالیاتی

بازتاب

مهمانان:

دکتر کاویانی مدیر کل امور مالیاتی

دکتر حمیدیان نائب ریس اتاق بازرگانی و صنایع 

چهارشنبه ها ساعت 21:15
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷