حافظ شناسی

شبانه

گفتگو با آقای دکتر خالصی حافظ شناس در رابطه با جایگاه و عظمت شاعر نامدار ایرانی حافظ شیرازی

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۱۸ مهر ۱۳۹۷