نقش تشکل های اقتصادی در فضای کسب و کار

تار و پود

برنامه گفتگو محور پیرامون کارآفرینی و اقتصاد در استان فارس
۱۹ مهر ۱۳۹۷