بودجه سال 98

تار و پود

تار و پور ویژه برنامه اقتصادی استان فارس
مهمانان:
جناب آقای ساسان تاج گردون ریس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس 

جناب آقای جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن فارس

برنامه گفتگو محور پیرامون کارآفرینی و اقتصاد در استان فارس
۲۰ دی ۱۳۹۷