شعر طنز شیرازی

فارسی شو

شعر طنز شیرازی از حسن هاشمی شاعر پارسی 

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۱۲ آذر ۱۳۹۸