خونه ی نو

خودمونی

آیتم طنز شیرازی مامان جمال آقو در برنامه خودمونی

طنز "خودمونی" جمعه ها
۷ خرداد ۱۳۹۹