از برداشت بادام دژکرد تا هنرمند 80 ساله آباده

در استان

با برنامه در استان همراه باشید

رویداد های استان فارس
۲۳ شهریور ۱۴۰۰