هشتگ فارس

هشتگ فارس

گفتگو در رابطه با خرید تضمینی پنبه در زرین دشت و عدم بهره برداری از اورژانس  روستای کوره را در این قسمت از هشتگ فارس مشاهده کنید

بررسی مشکلات شهر شیراز و استان فارس
۲ بهمن ۱۳۹۶