طنز اصغرآقو با موضوع عدم رسیدگی به آثار باستانی

شمعدونی

طنزاصغرآقو با موضوع عدم رسیدگی با آثار تاریخی از جمله ارگ کریمخانی

برنامه شمعدونی
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷