وصیت شهدا - شهید قاسم احمدی

بسیج

فرازهایی از وصیت نامه شهید قاسم احمدی

فعالیت های بسیج
۲۸ اسفند ۱۳۹۸