رزمایش اقتدار بسیجیان

بسیج

رزمایش بزرگ اقتدار بسیجیان استان فارس به مناسبت هفته بسیج

فعالیت های بسیج
۴ آذر ۱۴۰۰