جذابیت های هواشناسی

کارنامه

آقای دکتر مهرداد قطره سامانی مدیرکل هواشناسی فارس در برنامه راه رجا

بررسی اقدامات ارگان های مختلف
۸ شهریور ۱۴۰۰