خشکبار

کنار لحظه های عمر

خشکبار شیراز بسیار مرغوب است و مهمانان نوروزی میتوانند از این محصولات به سوغات ببرند.

مستند مشاغل سنتی در شیراز
۲۱ اسفند ۱۳۹۶