پروژه های راهداری فارس

کارنامه

گفتگو با جناب آقای دکتر رحیمی استاندار فارس در رابطه با اقدامات استانداری در جهت پیشرفت استان به مناسبت هفته دولت در برنامه کارنامه 

بررسی اقدامات ارگان های مختلف
۳ شهریور ۱۳۹۹